Súčasnosť

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín

Na základe žiadosti o NFP, obec Uňatín uzavrela zmluvu o poskytnutí NFP a následne sa začala v novembri 2018 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré boli v zlom stave. Úpravami sú dotknuté nasledovné komunikácie:

- ulica K domu smútku

- ulica K ihrisku

- výsadba zelene a osadenie mobiliáru pri cintoríne.

Celková dĺžka rekonštruovaných komunikácií je 370,5 metra.

Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Uňatín.

Projekt je spolufinancovaný z EPFRV z programu rozvoja vidieka 2014 - 2020.

 

Oddychová zóna pri futbalovom ihrisku v obci Uňatín

Na základe žiadosti o dotáciu z BBSK, BBSK poskytol obci Uňatín finančnú podporu 700 eur na základe uzavretej zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019. Následne sa začalo v auguste 2019 vybudovanie oddychovej zóny pri futbalovom ihrisku v obci Uňatín. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok obyvateľov obce Uňatín, prispieť k skvalitneniu života obyvateľov obce ale aj návštevníkov obce pri oddychu v tejto lokalite. Cieľom je tiež prispieť k lepším podmienkam pri športovaní a hrách detí, vzhľadom na to, že altánok ktorý sa vybudoval poskytuje jediné tienisté miesto obyvateľom pri športových aktivitách ale aj pri opekaní v okolí futbalového ihriska.

fotka k clanku
fotka k clanku