Všeobecné záväzné nariadenia

pdf VZN č. 2/2019 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady
pdf VZN č. 1/2019 - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2020
pdf VZN č. 1/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
pdf VZN č. 3/2017 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
pdf VZN č. 2/2017 - O vylepovaní plagátov v obci Uňatín
pdf VZN č. 1/2017 - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2018
pdf VZN č. 4/2016 - O miestnych poplatkoch
pdf VZN č. 3/2016 - O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 2/2016 - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2017
pdf VZN č. 1/2016 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Uňatín
pdf VZN č. 5/2015 - O číslovaní stavieb
pdf VZN č. 4/2015 - O nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
pdf VZN č. 3/2015 - O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 2/2015 - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2016
pdf VZN č. 1/2015 - O zásadách odmeňovanie poslancov OZ v obci Uňatín
doc VZN č.5/2014 - O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období kríz. situácie
doc VZN č.4/2014 - O určení výšky dotácií pre CVČ
doc VZN č.3/2014 - O odpadoch
doc VZN č.2/2014 - O miest. popl. za komun. odpady a drob. stav. odpady
doc VZN č.1/2014 - O dani z nehnuteľnosti
doc VZN č. 4/2013 o miestnych poplatkoch
doc VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti
doc VZN č. 2/2013 -. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady
doc VZN č.3/2013 o odpadoch
doc VZN č. 3/2012
doc VZN č.2/2012
doc VZN č. 1/2012
doc VZN o poskytnutých dotáciách
doc VZN o psoch
doc VZN o komunálnom odpade
doc VZN o dani z nehnuteľností